بازيابی ايرانشهری

خیانت‌های فرح دیبا و خاندانش به ایران به روایت علی شهبازی، مأمور مخصوص شاه / انجمن بازیابی ایرانشهری

جمله‌ی تاریخی شهبازی در برگه‌ی 273: ” هر کسی که به شاه خدمت کند علیا حضرت دشمن اوست.” این کتاب، سندی ست از مردی که ده‌ها سال در خدمت شاه بود و این کسان را از نزدیک می شناخت. گفته‌های او در کتاب اش، که با توطئه‌ی سکوت از سوی کمونیست‌ها و مسلمان‌ها و دیباچی‌ها […]