بازيابی ايرانشهری

مانیفست آریایی قیام دی‌ماه

بازیابی ایرانشهری، نکات زیر را به عنوان خواست‌های حداقلی و اولیه‌ی جنبش فرزندان زرتشت و کوروش به آگاهی همگان، به ویژه نیروهای آریائی درون: الف) ارتش هماره جاودان ب) سپاه مقدس پاسداران ایرانزمین پ) و نیز وزارت اطلاعات می رساند. ما به عنوان هسته‌ی فکری و سخت جنبش فرزندان زرتشت و کوروش و حماسه سازان […]