بازيابی ايرانشهری

سیاست ایرانشهری، یگانه گزینه‌ی ممکن برای بقای ایرانزمین / کیخسرو آرش گرگین

سی و هفت سال از پیروزی مشترک اسلام و دمکراسی می گذرد، لیک هنوز در میان پیروزان انقلاب، چه نزد مسلمانان، و چه دمکرات‌ها، و چه میانه‌ی ایشان، چیزی به نام منافع ملی ایرانزمین تعریف جامع و مانعی نه یافته است. بالطبع این امر در مورد مفهوم منافع تمدنی که بنا بر تعریف در پایه […]

آیا کودتای ترکیه، تهدیدی برای پوتین است؟ / کیخسرو آرش گرگین

این‌که این کودتا یک کودتای تُرکی بوده، انکار ناپذیر است؛ لیک پرسش این نیست. پرسش اصلی این است که آیا این موضوع با آمریکایی‌ها هماهنگ شده بود یا نه؟ نشانه‌های محکمی وجود دارد مبنی بر این که کل این سناریو از مدتی پیش برنامه‌ریزی شده بود. حتی لیست‌های پاکسازی و حذف ژنرال‌ها و قضاتی که […]

مفهوم آریایی بودن

آیا وقتی بر آریایی‌گرایی پای می فشاریم، بدین معناست که نژادپرستیم؟ اصولاً آریایی بودن و آریایی گرایی چه مفهومی و یک انسان آریایی چه ویژگی‌هایی را در بر دارد؟ آنچه بر پایه‌ی منابع کهن ایرانی و زرتشتی می توان دریافت این است که آریایی بودن حامل یک منش و اندیشه است و فراتر از بعد […]

همان اهریمن است الله… / مهدی اخوان ثالث

سیه کاران در میخانه ها بستند حافظ جان خم و مینا و جام باده بشکستند حافظ جان به مستان می انگور حدها می زنند آنان که از کبر و غرور و مکر سرمستند، حافظ جان خدا گویند و می گیرند جان و مال مردم را خدا داند که بس نا مردم و پستند حافظ جان […]