بازيابی ايرانشهری

سکولاریسم و بازیابی ایرانشهری، نقدی به سکولاریسم از روزن زرتشتی / کیخسرو آرش گرگین

بنیاد سکولاریسم، بر خلاف باور عامه، بر جدائی دین از سیاست نیست، بلکه بر تقدس زدائی از کل گیتیگ است؛ سکولاریسم به مثابه‌ی جدائی نهاد پادشاهی از نهاد موبدی یکی از ستون‌های تمدن ایرانشهری است؛ در مکتب مغان، فرّ زرتشت از فرّ گشتاسپ جدا است، به عبارت دیگر، نه گشتاسپ می تواند موبدی کند و […]