بازيابی ايرانشهری

بررسی ماهیت و تاریخچه‌ی روشنفکری ایرانی

بررسی ماهیت و تاریخچه‌ی روشنفکری ایرانی *** توضیح: نوزايي جرياني جهودي است، حضور ما در برنامه‌های یاد شده به آن شرط بود که نوزائی به بازیابی ایرانشهری تغییر کند و سراپا زرتشتی باشد، کسان قول دادند، لیک به دروغ و نیرنگ. از این رو سخنان ما در برنامه‌های یاد شده ربطی به جریان جهودی-بهائی-اسلامی نوزائی […]

بررسی تطبیقی جهانبینی ایرانشهری در برابر “اسکندریسم ابراهیمیِ” غرب

بررسی و مقایسه‌ی جهانبینی ایرانشهری در برابر “اسکندریسم ابراهیمیِ” غرب *** توضیح: نوزايي جرياني جهودي است، حضور ما در برنامه‌های یاد شده به آن شرط بود که نوزائی به بازیابی ایرانشهری تغییر کند و سراپا زرتشتی باشد، کسان قول دادند، لیک به دروغ و نیرنگ. از این رو سخنان ما در برنامه‌های یاد شده ربطی […]