بازيابی ايرانشهری

کودتای خزنده‌ی فرح دیبا در روزهای آخر سلطنت

نقش پسرخاله (شاپور بختیار) و دیگر اعضای تیم ملکه در سقوط پادشاهی روی کار آمدن شریف امامی و کارهایی که کرد نه تنها کمر مملکت را شکست که فضای دربار هم همراه عوض شدن فضای دولت به کلی دگرگون شد. با آمدن شریف امامی به کاخ نخست‌وزیری و حمله‌ای که در آغاز امر و به […]