بازيابی ايرانشهری

هفت دلیل در این که چرا زبان ترکی نمی تواند در ایرانزمین رسمی شود / کیخسرو آرش گرگین

 درود و نماز بر «فرّ کـَویانی»                                                       nəməm kauuaēm xvarənō درود و نماز بر «آریـــا ویــچ»                                                           nəmō airiiene vaējahi درود و نماز بر فرشته ی پیشرفت، […]