ستایش و پرستش؛ و مفهومی به نام تقدس / نریوسنگ گشتاسب

تفاوت میان خرد و پس دانشی، تفاوت میان آگاهی و دیرآگاهی؛ تفاوت میان روشنایی و تاریکی؛ تفاوت میان اهورامزدا و اهریمن هنگامی که سروده های زرتشت را در گاتها می خوانیم به طور مداوم و چشمگیری با دو فعل “ستودن” و “پرستیدن” مواجه می شویم؛ زمانی که زرتشت از اهورامزدا (خردِ مقدسِ همه آگاه) و […]

نگاهی به متونِ نخستین و پسینِ سُنتِ ایرانشهری / نریوسنگ گشتاسب

پیشگفتار در میان ادیان ابراهیمی و مذاهب جدا شده از آن؛ این تنها تشیع است که حامل بیشینه تفاسیر و مباحثات شفاهی و مکتوب از اصل خود، اسلام است. این اندازه تولید اندیشه را در هیچ یک از ادیان ابراهیمی و حتی در خود اسلام در حجاز نیز نمی توان دید، در بررسی عامل یا […]

دمکراسی به مثابه‌ی نقطه‌ی انجماد تاریخ فکر ایران / کیخسرو آرش گرگین

در یک برایند کلی دمکراسی را می توانیم نقطه‌ی صفر تاریخ فکر و عمل ایرانیان به شمار آوریم، در دمکراسی، حتا بیش از اسلام، تمامی انحرافات تاریخی ایرانزمین به یکدیگر می پیوندند، آری، ما می توانیم دمکراسی را پارگینی انگاریم که هر گونه ریمنی را در خود جای داده است. هم در عمل و هم […]

اعلامیه‌ی استراتژیک، نگرشی در مبانی سیاست دفاعی ایرانشهر از روزن مکتب بازیابی ایرانشهری

بازشناسی دوست از دشمن سیاست دفاعی ایرانشهر، در خردمندانه ترین وجه، برایندی ست از تاریخ ارتباط ایرانشهر با جهان. این ارتباط بر دو ستون ایستاده است: دوستی، که خود شامل دو زیر شاخه‌ی نیکی و راستی است. دشمنی، که خود شامل دو زیر شاخه‌ی بدی و دروغ است. یک نگاه واقع گرایانه به تاریخ نشان […]

دمکراسی و حق مالکیت / کیخسرو آرش گرگین

پیش نوشت: در تفاوت دمکراسی مستقیم و غیر مستقیم دوهزار و پانسد سال از عمر دمکراسی می گذرد و آن‌گونه که به نظر می رسد، مهم‌ترین تفاوت میان دمکراسی مستقیم، که در آتن جاری بود، با دمکراسی غیر مستقیم، که در دمکراسی‌های پارلمانی امروز جاریست و در آن، حاکمیت از سوی نمایندگان و به واسطه […]

مبانی مفهومی دین بهی و مکتب ایرانشهری / انجمن بازیابی ایرانشهری

ما در این متن میکوشیم تا تعریفی کوتاه از مبانی مفهومی دین بهی و مکتب ایرانشهری به دست دهیم. مکتب مزدیسنا و برپایی بهشت بر روی زمین هدف نهایی و غایی جهان زرتشتی، ایجاد جهانی عاری از دروغ و خشم و برپایی بهشت بر روی زمین است؛ جهانی بهشتی و مبتنی بر اَشا و راستی […]