سندی دگرباره بر تجزیه طلبی پسرک (رضا پهلوی)، اینبار از سوی هواداران خود اش! / کیخسرو آرش گرگین

کار که دست یک سری انسان بی نام و نشان و بی سواد افتد این چنین می شود، می آیند زیر ابرو را بردارند، چشم را نیز کور می کنند. لیک هنگامی که چشم‌ها کور است، اصولا زیر ابرو برداشتن معنی ندارد، و این حکایت کار رضا پلهوی است و اصحاب تجزیه و فدرالیسم خونی. […]

شاه ایرانزمین چگونه انتخاب می شود؟ / کیخسرو آرش گرگین

در پیدانامه (مانیفست)، به چگونگی اداره ی اجتماع و پارلمان های سه گانه، نهادهای شهری و کشوری، شیوه ی قانون گذاری و تصویب لوایح و تشکیل کابینه و تعیین جنگ و صلح و جایگاه دین و دولت و دیگر امور پرداخته ایم. لیک موضوع شاه امری دیگر است که آن نیز در همان مادیان (متن) […]

راهکار ویسپ-آریائی و همبسته کردن تیره های آریائی: یگانگی در نگرش و پراکندگی در کنش / کیخسرو آرش گرگین

آن چه که امروز و تا آینده ای میان-آیو (میان مدت) برای نیروهای آریائی درمی نشیند و ویزورد (صادق) است، – آن چه بدان می توان چیون یک مادیان (پرنسیپ) نگاه کرد-، بها دادن به یگانگی در نگرش است. با یگانگی در نگرش، که بی شک جز با یک دستگاه اندیشگی همبسته و نیک-اندام فراچنگ […]