گفت و گوی دوجانبه به جای قهر دو جانبه (1) / کیخسرو آرش گرگین

در سیاست، هنگام که درست درک شود، یعنی پیشبرد نیکی همگانی، فضیلتی نهفته است که هیچ از فضیلت در هنر و اخلاق کم ندارد. ترجمان ِ دیگر ِ همگان، چیزی نیست جز، هم من و هم تو: هیچ کس در این “هم-تو-هم-منی” به آن اندازه دشمن نیست که نتواند در دایره‌ی همگان جای گیرد. در […]