شاه ایرانزمین چگونه انتخاب می شود؟ / کیخسرو آرش گرگین

در پیدانامه (مانیفست)، به چگونگی اداره ی اجتماع و پارلمان های سه گانه، نهادهای شهری و کشوری، شیوه ی قانون گذاری و تصویب لوایح و تشکیل کابینه و تعیین جنگ و صلح و جایگاه دین و دولت و دیگر امور پرداخته ایم. لیک موضوع شاه امری دیگر است که آن نیز در همان مادیان (متن) […]

زمان؛ رودخانه ای دوار (پیش در آمدی بر گفتارِ عبور از پهلوی) / نریوسنگ گشتاسب

قطارِ اسلام تاریخِ پساتازشِ ایران را به مثابه قطاری تصور کنید که بر روی ریلی در زمان، ریلی از جنس رعب و وحشت که از 1400 سال پیش در اندیشه و روان ایرانی کاشته شده، در حرکت است، محموله این قطار، اسلام است و هر بار در هر ایستگاهی (خلافت، سلسله یا پادشاهی) تنها راننده […]