پشتیبانی جناح های گوناگون روشنفکری از اشغال سفارت آمریکا/کیخسرو آرش گرگین

مسابقه ی بزرگ درگرفته بود. هم از این رو، یک روز پس از این که “نویسندگان متعهد”، مردانی چون هوشنگ ابتهاج، بازوی عملیاتی فرح دیبا در رادیو (برنامه ی گل ها)، احسان طبری، سیاوش کسرائی، به آذین و دیگر شخصیت های برجسته ی صهیونیسم سرخ، به خمینی، – مردی که خود جهودی از کشمیر و […]