رادیو تیسپون رسانه رسمی بازیابی ایرانشهری است. در زیر ساخته‌های رادیو تیسپون را می‌بینید.

پادشاه ایرانشهر کیست؟

پادشاه ایرانشهر کیست و چه ویژگی‌هایی دارد.


با ایران در ایران برای ایران
به تیسپون بازمی گردیم
و به آتش، به آتش بزرگ، به آتش همه آتش‌ها
و در نهایت، جمله آغاز است عشق


#زرتشت ...
#رضاشاه #آریامهر #هیولای_آریائی #ایرانشهر #گرگین #کیخسرو_آرش_گرگین #زرتشت #کوروش #ایرانشهری #زرتشتی #کورش #پهلوی #رضاشاه #آریامهر #فتنه۵۷ #تیسپون #مدار_تیسپون #بازیابی_ایرانشهری[+] Show More
بیشتر نشان بده