ابر خرد و کام ایرانشهر

محمد، پیامبری از تبار جهود و یا اسلام،

محمد، پیامبری از تبار جهود و یا اسلام، چنان رنسانس دوم جهودگی (برگرفته از: «ابر خرد و کام ایرانشهری»، کیخسرو آرش گرگین) این که ترساگری نخستین رنسانس و نوزائی جهودگی بود تیسی‌ست آشکار و بی نیاز از زند و نگیزشن.

بیشتر بخوانید »

پادشاهی ای که داد مردم نه توانستی گزاردن و نیکی ایشان را فراهم نیارستی آوردن

از: «ابر خرد و کام ایرانشهر» پادشاهی ای که داد مردم نه توانستی گزاردن و نیکی ایشان را فراهم نیارستی آوردن، همی از شپش نیز بی ارج تر به بودی، پس به شاید که همی تند و به شتاب تر

بیشتر بخوانید »

واژگی چند ابر الکسندر، فرستاده‌ی جهودان به ایرانشهر برای نابود کردن دین زرتشت

… در این جا این نیز گفتنی ست که مغ گنجه، الکسندر را شاه نیک رای می نامد، هنگام که دین ایرانیان را بر می اندازد: “گزارنده داستان‌های پیش/ چنین گوید از پیش عهدان خویش که چون دین دهقان بر

بیشتر بخوانید »

واژگی چند ابر جایگاه دبیری به زمان خدائی اردشیر (نگیزشن سه هنگرفت: 1. کشوریگان 2. مهتران 3. نامداران شهریگ)

به نام آناهیت، مادر آب های ایران تشنه لب ….. ما مهتران را به توانیم پیشنمونه‌ی آن تیس (چیزی) دانیم کو در فرایند گرته برداری فرهنگی و دهیوساختاریگِ روم از ایرانشهر، به لاتین majestas خوانده شد. و نامداران شهریگ را،

بیشتر بخوانید »

کاپادوکیه، سرزمینی آریائی

چیون که همی بینیم، کاپادوکیه، کو اوزوانشن و گویشنی بودی از نام ایرانی کَتپَتوکه، در گذر هزاره‌ها یکی از هسته‌های مهین آریائی‌گری و بهدینی بودی. این سرزمین سپند که امروز در کشور نوبنیاد ترکیه ایستدی و استان نوشهر را نیز

بیشتر بخوانید »