فروپاشی تمدن غرب و آلترناتیو ایرانشهری نظم جهانی / کیخسرو آرش گرگین

در این برنامه که برنامه سیزدهم از مجموعه گفتارهای هفتگی است، در گفتگویی با خردکام کیخسرو آرش گرگین ابتدا به گزاره های تمدن غربی و چرایی و چگونگی فروپاشی آن پرداخته می شود و سپس جایگزین مناسب آن، نظم جهانی ایرانشهری، معرفی می گردد. (1381 یزدگردی برابر با 2011 میلادی) در این برنامه با مفاهیم […]