بازيابی ايرانشهری

ما رضا پهلوی نمی شناسیم، رضا سوپری، فرزند فرح دیبا، اُم الخائنین و ملکه‌ی دل‌های مسلمانان و کمونیست‌ها

به عنوان نام خانوادگی، همان رضا سوپری که آن فرزند کوروش در پیام نخست گفت خوب است. لقب اش نیز که پسرک است. شاهزاده را در مورد این پسرک، رضا سوپری، به کار بردن عینیت پشت کردن به ایرانشهر است، و یا رضا پهلوی نامیدن اش. پهلوی را نباید خراب کرد. جز این، شاهزاده یا واسپور، واژه ای مقدس است که فرای امر بیولوژیک می رود. یک چنین موجودی را که شاهزاده نمی نامند. به هر روی به هیچ وجه این پسرک را نباید به پهلوی اول و دوم وصل کرد. دو پهلوی، هر کمبودی که نیز داشتند، به گوهر در زمینی دیگر ایستاده بودند. این پسرک اصولا قابلیت واکس زدن به کفش آن دو را نیز ندارد. به هر روی، در رضا سوپری نیز کلی ارفاق به خرج رفته است.