بازيابی ايرانشهری

کیخسرو آرش گرگین

بُندَهِشن

کتابی که ترجمه آن (از زبان پهلوی) را از نظر می گذرانید، بُندَهِش نام دارد که تلفظ پارسی میانه آن Bun-dahisn است. این نامواژه از دو جزء bun به معنای بن و آغاز، و dahisn، برابر واژه دهش در فارسی،

بیشتر بخوانید »