بازيابی ايرانشهری

آنوقت یک سری ایرانی نما با درفش کاویانی رفته اند زیر علم اینها سینه می زنند! این مردک روانی که شده است راسپوتین آمریکا، وقتی می گوید 2500 سال پیش و از نبردی 2500 ساله سخن می گوید، منظور اش کاملا ایرانیان زرتشتی و شاهنشاهی آریائی است، – بازکردن پرونده‌ی پوريم از سوی نتانیاهو نیز در همین راستاست و حرکتی است کاملا تنظیم شده-، این‌ها هیچ دشمنی ای با اسلام ندارند که هیچ، اسلام و مسلمان نوکران خودشان اند و به عنوان بخشی از جهودیت و مسیحیت، گوشت تن شان به شمار می آیند. روشن است، کسان یک هدف بیش ندارند: نابودی تام و تمام ایرانزمین و سنت زرتشتی. کاری را که اسکندر و انجمن جهودان مغدونیه آغاز کردند، و از طریق مسیحیت (انجمن جهودان کاپادوکیه)، و از طریق اسلام (انجمن جهودان مکه) ادامه یافت، بر آن شده اند که به پایان برند.