بازيابی ايرانشهری

در آینه‌ی مغان، جهان از روزن تیسپون / (2) سخن با کنشگران زرتشتی

در این برنامه، خردکام کیخسرو آرش گرگین، بنیانگذار مکتب بازیابی ایرانشهری به بررسی اتفاقات میان کنشگران زرتشتی می پردازند. اهم مباحث مطرح شده در این جستار به قرار ذیل است:

* تنهایی بزرگ‌ترین یار و یاور ایرانشهر و زیربنای فلسفی سیاست در ایرانزمین: بازشناسی دوست از دشمن

* اسلام به مثابه بیانی نوین از امر ابراهیمی کهن

* شناخت ترساگری، پیش شناخت تبارشناسی تباهی

*فرح دیبا نقطه‌ی تلاقی همه‌ی جریان‌های روشنفکری و ابراهیمی

* فتنه‌ی مشروطه و پیدایی رضاشاه به عنوان مشیتی یزدانی

* نقش مدرنیته در کنار زدن نظامیان به عنوان تنها نیروی بالفعل سیاسی از سیاست و کشورداری

* بی تشخصی طبقه‌ی متوسط، و روشنفکری به عنوان پیکریافتگی این بی تشخصی در قالبی شبه متفکرانه

* نبود دستگاه فلسفی منسجم و نظریه‌ی سیاسی، عامل اصلی شکست پادشاهی در ایران از درون

* بازیابی ایرانشهری تبیین گر نظریه‌ی سیاسی

* ناآگاهی کنشگران زرتشتی از نظریه‌ی سیاسی ایرانشهری دلیل اصلی سوء تفاهم‌ها و اختلاف‌ها

* فعالیت‌های امنیتی و دشواری نفوذ کنشگران زرتشتی به مناسبات قدرت و آغشتگی اجتناب ناپذیر به برخی آلودگی‌ها

* ناهمگونی نظریه‌ی سیاسی ایرانشهری با نظم سیاسی غرب

* نقش فرّ در گسترش رفاه و آبادانی و تثبیت سلح درون تمدنی

* شناخت نهادهای سنتی تمدن ایرانشهری پیش نیاز ورود زرتشتیان به کنش‌های سیاسی و مناسبات قدرت

* لزوم توجه به نقش ویرانگر غرب در برانداختن پادشاهی در ایران از سوی کنشگران زرتشتی

* نقش زرتشتیان در ماندگاری و حفظ موجودیت جهودان

* لغو پوریم، جشن زرتشتی کشی و پارسی ستیزی از سوی اسرائیل به عنوان پیش شرط به رسمیت شناختن آن‌ها

* اهداف بازیابی ایرانشهری به مثابه هسته‌ی سخت آریایی گرایی و مبرا از هر گونه اتحاد و هم‌نشینی معنوی-عملیاتی-سیاسی با جریان‌های سیاسی وابسته به روشنفکری

* رنسانس یا نوزایی ایرانی، بنیان گذاشته شده توسط جهودان اسرائیلی گرا

* رنسانس اروپا ایستاده بر سنت زرتشت