بازيابی ايرانشهری

بررسی ماهیت و تاریخچه‌ی روشنفکری ایرانی

***
توضیح:
نوزايي جرياني جهودي است، حضور ما در برنامه‌های یاد شده به آن شرط بود که نوزائی به بازیابی ایرانشهری تغییر کند و سراپا زرتشتی باشد، کسان قول دادند، لیک به دروغ و نیرنگ. از این رو سخنان ما در برنامه‌های یاد شده ربطی به جریان جهودی-بهائی-اسلامی نوزائی که از سوی جهودان و هواداران اسرائیل در آمریکا بنیادگذاری شده است و به نام جهودان نیز به ثبت رسیده است، ندارد. کسان کارشان دروغ است. یادآوری این نکته برای کسانی که پس زمینه‌ها را نمی شناسند مهم است.