بازيابی ايرانشهری

Sapientia Magorum Vol. I / کیخسرو آرش گرگین

نَسک شناسی

A translation of the Gāthā of Zoroaster, the Prophet of the Persians, and other Sacred Writings of the Magi from the original Avestan Persian language into the Latin language. From the Latin version, further translations will be made into English, German, French, Italian, and Spanish. Arabic and Post-Sasanian Persian will be directly translated from the original Avestan Persian.

Kaikhosrow Arash Gorgin –

این نسک ترجمه‌ای است از گاتاهای زرتشت، پیامبر ایرانی و دیگر نوشته‌های سپند مغان از زبان پارسی اوستایی به زبان لاتین. در آینده از نسخه لاتین، ترجمه‌های بیشتری به انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و اسپانیایی انجام خواهد شد. ترجمه به زبان‌های عربی و پارسی پسا ساسانی، بی‌میانجی از پارسی اوستایی انجام خواهد شد.

– خردکام کیخسرو آرش گرگین

نسک را از اینجا دریافت کنید: Sapientia Magorum