بازيابی ايرانشهری

سری برنامه‌های گفتار هفتگی در سال‌های 9-2008 ترسایی برابر با 88-1387 خورشیدی توسط جنبش فرزندان زرتشت و کوروش تهیه و ضبط گردیده و به شکل فایل صوتی منتشر شده است. پرده ای از این برنامه که شاهد آن هستید برنامه‌ی نخست از مجموعه برنامه‌های گفتار هفتگی است که در ژانویه سال 2017 ترسایی برابر با دی ماه 1395 خورشیدی توسط انجمن بازیابی ایرانشهری تدوین و منتشر گردیده است. مجموعه کامل برنامه‌ی آموزنده‌ی گفتار هفتگی و سایر برنامه‌های بازیابی ایرانشهری را در تارنمای بازیابی ایرانشهری به آدرس www.iranshahrig.com ببینید و بشنوید.