بازيابی ايرانشهری

مسلمان ها درخت میترا را که به نادرست درخت کریسمس خوانده می شود و با مسیحیت هیچ رفت و بستی ندارد، در آلمان نابود می کنند. آن ها درخت را نابود می کنند چون بر این باورند که این درخت و نمادهایش با اسلام همخوانی ندارد. این امروز است و در کشوری که در آن هنوز دست بالا را ندارند، بپندارید 1400 سال پیش پس از شکست رستم فرخزاد چه ها کردند. ریشه‌ی این کیش اهرمنی را باید از ایران و همه‌ی سرزمین های ایرانی برکند.