برنامه ۱۵: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون ایران بزرگ یا اسرائیل بزرگ، پرسش این است؛ نگاهی اجمالی به خدمات متقابل صهیونیسم شیعی و صهیونیسم جهود

Featured Video Play Icon

https://www.youtube.com/watch?v=Pptz71R0dls&index=15&list=PLE05tJxeDktD46ICByRunoJ2ROmb3mzQo ایران بزرگ یا اسرائیل بزرگ، پرسش این است؛ نگاهی اجمالی به خدمات متقابل صهیونیسم شیعی و صهیونیسم جهود

برنامه ۱۶: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون اقلیم بارزانی: پارتیکولاریسم دمکراتیک و قیام روح جهودی علیه روح پارسی

Featured Video Play Icon

https://www.youtube.com/watch?v=QNQDx_P3XKI&list=PLE05tJxeDktD46ICByRunoJ2ROmb3mzQo&index=14&pbjreload=10 * در برنامه ی شانزدهم در آینه ی مغان بدین امر بسیار مهم پرداخته ایم که چگونه روح کردی از سوی روح ابراهیمی فتح، و به مثابه ی ابزاری علیه روح پارسی که تکامل یافته ترین بیان از روح ایرانشهری است، به کار گرفته می شود. ما در این جا به پیشینه ی جهودی […]

برنامه ۲۰: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون

Featured Video Play Icon

برنامه بیستم: در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون در این برنامه، پس از مقدمه ای کوتاه در مورد هفت آبان و تبیینی فشرده از شعار محوری آن، ما آریائی هستیم/عرب نمی پرستیم، به موضوع اصلی که ویژگی های مکتب ایرانشهری است می پردازیم. یک نیروی آریائی دارای چه ویژگی هایی باید باشد که […]

جای خالی باقری در مونیخ

Featured Video Play Icon

وقتی مک مستر و نتانیاهو برای زدن سپاه به کمک خامنه ای و روحانی و رضا پهلوی می آیند! https://www.youtube.com/watch?v=XG5WTGBJTXM&t=5s

برنامه چهارم در آینه ی مغان، جهان از روزن تیسپون صدر، سوختن کارت شیعی ایرانزمین در منطقه

Featured Video Play Icon

مقتدی صدر، سوختن کارت شیعی ایرانزمین در منطقه و گسترش آتش زرتشت و سیاست کوروش به مثابه ی یگانه بدیل تمدنی. در این مجموعه برنامه ها به بررسی و واشکافی آنچه پس از سقوط تیسپون و هجومِ اهریمنِ اسکندر ابراهیمی بر ایرانشهر به مثابه ی قلبِ همیشه تپنده ی معنوی جهان و سپس جهان رفت […]