بازيابی ايرانشهری

در آینه‌ی مغان، جهان از روزن تیسپون / (3) بمب اتمی زرتشتی، ضرورتی تاریخی و استراتژیک در جهت حفظ امنیت تمدن ایرانشهری

در این برنامه و در ادامه‌ی سری برنامه‌های «در آینه‌ی مغان، جهان از روزن تیسپون» خردکام کیخسرو آرش گرگین، فیلسوف و نظریه پرداز فلسفه‌ی مغان و بنیانگذار مکتب بازیابی ایرانشهری به ضرورت ساخت سلاح هسته‌ای از چشم انداز کلان استراتژیک و امنیت تمدنی ایرانزمین می پردازند. رئوس مطالب این برنامه عبارتند از:

* بررسی شرایط ژئوپولتیک و جایگاه ایران در میان بلوک‌ها و ساختارهای تمدنی موجود

* سلاح پایه‌ای، پشتوانه‌ی تأمین پدافند و امنیت پایه‌ای

* دسیسه علیه سپاه پاسداران به مثابه دسیسه علیه ارتش شاهنشاهی از سوی جریان‌های وابسته به حکومت و روشنفکری

* اندیشه‌ی پیروزی محور زمینه‌ساز تحقق پیروزی در میدان عمل

* روحانیت و روشنفکری (=اسلام و دمکراسی) مانع اصلی برقراری امنیت تمدنی ایران

* سلاح هسته‌ای، سلاحی بازدارنده و برقرار کننده‌ی توازن قوا در میان سایر بلوک‌های قدرت هسته‌ای

* کودتای آریایی نظامیان به مثابه تنها راه رسیدن به امنیت همه جانبه‌ی تمدنی با اتکا به سلاح فرهنگی ایرانشهری و سلاح سخت نظامی