بازيابی ايرانشهری

راهپیمائی جنبش اجتماعی معروف به آنتی فا که از سوی حکومت و تمامی احزاب دمکراتیک حمایت می شود. فریاد می زنند ” آلمان دوباره، هرگز!”. گروهی دیگر نیز وجود دارد که نام خود را نهاده اند آنتی آلمانی/ Antideutsche. موزائیکی کردن نه تنها خاورمیانه، که تکه تکه کردن تمامی کشورها بخشی از طرح بزرگ یک دولت یک جهان است. نام میهن پرستی را گذاشته اند فاشیسم و هر کس از کشور و فرهنگ اش سخن بگوید فاشیست است، فقط مسلمان ها آزادند که به مذهب خود افتخار کنند و بس.