بازيابی ايرانشهری

کمپین امتناع از ایران

“توهم تجزیه طلبی”! چنان که می بینیم کلیه‌ی دمکراسی خواهان تجزیه طلب اند و پروژه‌ی ملیت سازی را پیش می‌برند. کمپینی که زیر نام امتناع ساخته‌اند و در اش تمامی اصحاب دمکرات از پسرک مزدور رضا پهلوی تا مریم قجر حضور دارند، کمپین امتناع از ایران است. این بدین معنی نیست که رای دهندگان بهتر اند، خیر، آن ها نیز از همین جنم اند و فقط از آن رو که دسترسی بهتری به منابع ثروت و قدرت دارند باعث شده است تا برای رای دادن تبلیغ کنند. هر دو گروه مدافعان فتنه ی 57 هستند و از بانیان مافیای جهودی اسلامی ای که 38 سال است بر میهن ما چیره شده است. این منجلاب جز با یک کودتای آریائی و به ضرب چکمه خشک نخواهد شد.