بازيابی ايرانشهری

مزدوری در روز روشن و علنی / رضا پهلوی: اگر گروه‌هایی (به زعم خودش مستقل لیک در اصل به نمایندگی از دول بیگانه) برای مبارزه‌ی سیاسی به من پول بدهند مشکلی با آن ندارم. اگر بنا بر اسلام ستیزی باشد همان بهتر که این حکومت بماند.

پسرک با وقاحت و صراحت تمام می گوید دول خارجه باید پول بدهند تا او مبارزه‌ی سیاسی کند! حدودا از دقیقه بیست و خورده ای به بعد. این مادر و پسر که چندی پیش در جده نیز برای دریافت دستمزد نزد عرب‌ها رفتند، دست تمامی خائنین شناخته شده‌ی قرن پیش را از پشت بسته اند. این حرف‌های اش را باید قاب گرفت و پس از آزادی ایرانشهر در موزه‌ی خیانت به دیوار آویخت؛ و البته در این جا نیز از اسلام دفاع می کند و بار دیگر به فرزندان کوروش که گفتند ما آریائی هستیم عرب نمی پرستیم، می گوید فاشیست و نژاد پرست. بعد هم می گوید اگر قرار باشد امثال فرزندان کوروش بیایند همان بهتر که همین حکومت بماند! وقاحت و بی شرافتی ای است بی مرز. به هر روی، هم خود اش و هم مادر جادوگر و جاسوسه اش بدانند: اگر پشت گوش تان را دیدید، تجزیه‌ی ایرانزمین را هم خواهید دید. بروید، و کاسه‌ی گدائی را به دست گیرید و از عرب و آمریکائی و اسرائیل حق تجزیه طلبی تان را دریافت کنید. حیف نان