بازيابی ايرانشهری

ارمنستان، زیرآمدی از تاریخ ایرانشهر

به نام آناهیت، مادر آب‌های ایران تشنه لب

سخنان این به اصطلاح مورخ به کل بی پایه است. اصولا هیچ چیز ارمنستان بیرون از حوزه‌ی تمدن ایرانشهری قابل فهم و درک نیست. ساسانیان را باعث و بانی جدائی انگاشتن نیز ادامه‌ی همان موزی گری مسیحی است که آغاز همه‌ی جدائی‌ها بود. خیر، به جز خود ساسانیان بزرگ‌ترین خاندان‌های دوران ساسانی اشکانی بودند و اصولا فرقی نیست میان یک اشکانی با یک ساسانی. این یاوه‌ها ساخته و پرداخته‌ی مسلمان‌ها و مسیحیان و جهودان است، صرفا جهت ایجاد جدائی در درون تمدن ایرانشهری. مسیحیان ارمنستان را تبدیل به جزیره‌ی ارواح کردند، آتشکده ای نبود که ویران ننمایند و موبدی نبود که نکشند و اوستائی نبود که آتش نزنند. حال امروز ساسانیان را مقصر دانستن و از طرفی، اشکانیان را به عنوان چیزی جداگانه و تلویحا بخشی از تاریخ ارمنستان معرفی کردن، شوخی ای ترسایانه بیش نیست. ارمنستان زیر مجموعه ای از تاریخ ایرانشهر است، به همان اندازه که دیگر بخش‌های ایرانشهر. برخی از ایرانشهریان زودتر بند را آب دادند و ابراهیمی شدند، ارمن‌ها و سپس گرجی‌ها از این دسته اند. برخی در برابر تهاجم ابراهیمیت بیشتر طاقت آوردند و البته ایشان نیز شکستند و مسلمان شدند. زمان آن رسیده است که بازیابی در تمامی نقاط و میان همه‌ی تیره‌های آریائی رخ دهد. خوشبختانه شمار بسیاری از ارمنی‌ها زرتشتی شده اند و این روند ادامه خواهد داشت. آتاتورک، پدر جهودی ترکیه‌ی نوین، و دیگر ترکان جوان که بیشینه شان جهود بودند، واپسین ارمن‌های زرتشتی را به کل قتل عام کردند، آن‌ها (ارمن‌های زرتشتی) خود را فرزندان خورشید می نامیدند.