بازيابی ايرانشهری

بحران آب را سرسری نگیریم

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب

خوشبختانه یکی از خنیاگران ایرانی غیرت به خرج داد و نسبت به بحران آب، که هست و بود ما را در آستانه‌ی نابودی قرار داده است واکنش نشان داد. فقط می توان گفت به هیچ وجه سرسری نگرید مسأله‌ی آب را در ایران. مهم‌ترین خطر امنیتی ما از 20 سال گذشته تا امروز آب بوده است، مدت‌هاست خط قرمز را پشت سر گذاشته ایم و عملا از منظر آب در کُما به سر می بریم. تا ایست کامل مغزی و قلبی زمان چندانی نمانده است. از همین امروز نیز همه با هم دست به کار شوند و مسلمان‌ها و جهودهای حاکم نیز نباشند و یک حکومت مسئول سر کار باشد، باز نیز معلوم نیست بتوانیم این مملکت را زنده نگه داریم. لیک همه دست به کار نخواهند شد و مسلمان‌ها و جهودهای حاکم هم هستند. پس یک گزینش بیشتر در برابر ما نیست: آن عده که دست به کار می شوند، باید جور همه‌ی منفعلان و جور حکومت اهرمنی حاکم را نیز بکشند. ایران در نزع و احتضار کامل به سر می برد.