بازيابی ايرانشهری

چپ ایرانی، سکس با کودکان و عشق بی مرز اش به ریش و پشم مسلمان‌ها

خانم نرگس اسکندری که از اعضای حزب سبزهای آلمان در ایالت هسن است. چپ‌ها در کلیت شان تبدیل شده اند به حاملان بی تشخصی سیاسی و فرهنگی در آلمان و کلا در اروپا. بالاترین رده‌های حزب شان یکی در میان بچه باز اند و آمده اند لایحه بدهند پارلمان که سکس با کودکان نباید جرم تلقی شود! طبیعی ست که یک چنین حزبی، امروز شده است مدافع دادگاه‌های شرعی و منادی ازدواج با خردسالان توسط مسلمان‌ها. می گویند نباید در کار مسلمان‌ها دخالت کرد. وضعیت اسفناکی ست. حال این خانم هم که اسم اش ایرانی تبار است، آمده است و در یک نشست شهری که مردم برای اعتراض به ساختن یک مسجد گرد هم آمده بودند به آلمانی‌ها گفته است اگر مسجد نمی خواهید از آلمان بروید! شاه یک زمانی به تروریست‌هایی که شب‌ها با نارنجک به بستر می رفتند گفت اگر نمی خواهید اینجا بمانید، تشریف ببرید. پدر صاحب بچه را درآوردند. او انقلاب سفید کرده بود و حقوق زنان را تامین نموده بود، اینها می گفتند ما انقلاب سفید نمی خواهیم، انقلاب خونین می خواهیم. یعنی می خواهیم مملکت را آتش بزنیم. دادن حق به زنان را نیز امری ارتجاعی نامیدند. آن مرد هم چون اصولا جربزه‌ی جمع و جور منزل شخصی خود را نیز نداشت، کوتاه آمد گفت خب بروید جای دیگر. حال همان کسانی که به او ایراد می گرفتند که چرا به تروریست‌ها گفته است بروید از مملکت بیرون، آمده اند و به بومیان آلمان می گویند اگر مسجد نمی خواهید جمع کنید بروید. وقتی می گوئیم در یک ایران آریائی جائی برای اسلام و مسیحیت و جهودیت و بهائیت و دمکراسی و کمونیسم نیست، دلیل داریم. لیک ما داریم از زمانی می گوئیم که هنوز قدرت نداریم، فردا کسی نگوید نگفتند.