بازيابی ايرانشهری

کاپادوکیه، سرزمینی آریائی

چیون که همی بینیم، کاپادوکیه، کو اوزوانشن و گویشنی بودی از نام ایرانی کَتپَتوکه، در گذر هزاره‌ها یکی از هسته‌های مهین آریائی‌گری و بهدینی بودی. این سرزمین سپند که امروز در کشور نوبنیاد ترکیه ایستدی و استان نوشهر را نیز دربرگرفتی، از  پاره‌های مهین ایرانشهر به شمار رفتی و ما در آن ایادگارهای گران بسیاری داریم. بازیابی این بخش جُدفتاده از ایرانشهر و افروختن اخگر زرتشت بدان، از آماج‌های ماست. نام ایزدان آریائی باری دیگر به کتپتوکه با بانگ بلند آواز داده خواهند شد.

cappadukie3

cappadukie2