بازيابی ايرانشهری

ورود مفهوم ایرانشهر به بالاترین درجات سپاه

یحیا رحیم صفوی:

کردهای عراق ریشه آریایی دارند و بارزانی‌ها مدیون ایران هستند (اینجا را ببینید).

*********

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب

هژمونی مفهوم تمدن ایرانشهری و بازیابی سنت آریائی امروز دیگر تحت هیچ عنوان قابل انکار نیست. این را پیشاپیش بگوئیم، مفهوم ایرانشهر و سنت آریائی یگانه مفهومی ست که قابلیت بازیابی اقتدار مثبت و سازنده‌ی تمدن ایرانی را دارا هستند. ما در سراسر دوران پساتازش، آن چه که به نادرست دوران تمدن اسلامی می نامند ،- اسلام تمدن ساز نبوده است، تمدن سوز بوده است، درست چون اسکندر، که حمزه‌ی اصفهانی به درستی می گوید شهرساز نبوده است، ویران‌گر شهرها بوده است-، هماره در اشغال شدگی تمدنی به سر برده ایم. پس هرگز سلطان هستی خود، بدان گونه که تا پیش از قادسیه بودیم، نبودیم، نمی توانستیم بود. اقتدار تمدنی بدون دولت و سپاه نمی شود. لیک اقتدار ما در دوران پساتازش، اقتدار فرهنگی بوده است، اقتدار نرم افزاری. ما باید این اقتدار نرم افزاری را حفظ کنیم، لیک به اقتدار سخت افزاری مزین اش گردانیم. بازسازی دولت و سپاه، با مواد عالیه‌ی تمدن آریائی، آن حلقه‌ی مفقوده‌ی بازیابی فرّ و شکوه ایرانشهری است.
این که امروز کاربرد واژه‌ی آریائی را از سوی مردی می بینیم که روزی رئیس سپاه انقلاب اسلامی بوده است و امروز مشاور امنیتی خامنه ای ست، اتفاق نیست: همان چیزی ست که ما زایش هیولای آریائی نامیده ایم. هیولائی، که صرفا یک بند انگشت اش را در 7 آبان مشاهده کردیم. زمان، آبستن رویدادهای بزرگی ست.

در پایان، این رویکرد مرد سپاهی را به فال نیک می گیریم و امیدواریم با هر چه تنومندتر شدن جنبش فرزندان کوروش، بر بنیه‌ی آریائی نظامیان و سپاهیان نیز افزوده گردد و همزمان، جلوی هر گونه برخورد سلبی با فرزندان کوروش و بازیابان امر ایرانشهری گرفته شود.