بازيابی ايرانشهری

اسلام، دروغ سازمان یافته

یکی از خویشکاری‌های جنبش آریائی در بازیابی ایرانشهری بازسازی کردار و منش همگانی است. اسلام، دروغ سازمان یافته است، درست چون دمکراسی. اسلام و دمکراسی دو روی یک سکه اند، از همین رو، برای نمونه، فرمانروائی آخوندی در ایران و فرمانروای دمکراتیک در آمریکا، هر دو تا خرخره در دروغ فرورفته استد. ایرانیان باید به راستی و مهر، به همدلی و همازوری، به همیاری و هماندیشی بازگردند. باید مهر به میهن و هم مهین جای خود را به دروغ اسلامی-دمکراتیکی دهد که بر کشور فرمان می راند. نه پایان انقلاب، که پایان اسلام نزدیک است. آتش زرتشت پاکی و زیبائی آریائی را باری دیگر به میهن ما بازخواهد گرداند.