بازيابی ايرانشهری

مصادره به مطلوب جنبش فرزندان کوروش توسط پسرک، رضا سوپری و کمیته‌ی جهودان لوس آنجلس

حیرت انگیز است، پسرک از یک طرف می آید و ایرانیان را متهم به نژاد پرستی و فاشیسم می کند، و مادر اش نیز از فرط حرض و بغض خفقان می گیرد، از آن سو اما، با تحریف شعارها و چسباندن آن به دلال بازی‌های حقوق بشری اش، ربط اش می دهد به شورای ملی تجزیه طلبان خود اش و نیز کمیته‌ی جهودان لوس آنجلس. این میزان از آلودگی و خیانت به راستی که فقط از تخم و ترکه‌ی فرح، آن مادر همه‌ی جادوگران عصر برمی آید. خیر پسر جان، این حرف‌ها نیست، چه بسا بتوانی با این دلقک بازی‌های سیاسی چند ملیون دیگر به جیب بزنی، بزن، لیک این حرکت لقمه ای نیست که از گلوی کوتوله ای چون تو پائین برود. جمهوری اسلامی با آن همه تبحر اش در موازی سازی در اش مانده است، تو جای خود داری. به کمیته‌ی جهودان لوس آنجلس نیز باید گوش زد کرد، خواب اش را ببینید ایران را تجزیه کنید و اسرائیل بزرگ تان را بسازید. آن دوران که خود را به موش مردگی می زدید و باور می شدید، تمام شد. برای ما، اسلام چیزی جز جهودیت سوم نیست و ما کُدهای دینی و فرهنگی شما را گشوده ایم. از سر تا ذیل حکومت خمینی جهود اند و بهائی و عده ای نیز مسلمان، که بیگاری می کشند. تمام کنید سیاه بازی را.