بازيابی ايرانشهری

تبلیغ ازدواج با کودکان در رسانه‌های همگانی آلمان

پس از این که ملیون‌ها مسلمان را بطور برنامه ریزی شده وارد آلمان کردند، و رئیس ترک‌تبار حزب سبزها اعلام کرد که او داعش و تروریست‌های مسلمان را به پوتین و اسد ترجیح می دهد (با همین صراحت!)، و یکی از نمایندگان مجلس هامبورگ گفت که باید در هر محله ی هامبورگ یک مسجد احداث شود، و رؤسای هر دو شاخه‌ی مسیحیت کاتولیک و پروتستانت اعلام کردند که اسلام بخشی از سنت فرهنگی آلمان است، و شماری از ایالات قوانین شرع اسلام را وارد قانون جزائی خود نمودند، اینک چند هفته ای ست بطور سیستماتیک در حال تبلیغ برای قانونی کردن ازدواج با کودکان هستند. سخنگوی کمیسیون مهاجرت حزب حاکم نیز، یعنی حزب دمکرات مسیحی، یک زن ترکتبار است که هر دو برادر اش جزو سلفی‌ها هستند. این خانم نیز اعلام کرده است که دولت نباید در کار مسلمان‌ها و مسئله‌ی ازدواج با کودکان دخالت کند، این موضوع را باید واگذار کرد به دادگاه‌های شرعی خود مسلمان‌ها. به عبارت دیگر، کاملا یک دولت در دولت تشکیل داده اند، آن هم توسط خود دولت آلمان و روشنفکران کشور که گروه گروه به نفع اسلام فیلم می سازند و موضع گیری می کنند. به قول هدایت، خلادونی ای شده است این اروپا. حیف. لیک پای اسلام و دمکراسی که به جایی باز شود نهایت اش همین است.

——–

پ.ن. : پیوند به منبع