بازيابی ايرانشهری

قطع گاز مردمی که قدرت پرداخت هزینه‌های سنگین آن را ندارند، آن هم در فصل سرما

8000 ملیارد از صندوق آموزش و پروش ناپدید می شود، کسی صدای اش درنمی آید. قرآن‌خوان شماره‌ی یک کشور که از دست رهبر عرب‌تبار جایزه می گیرد، بچه‌های مردم را گروه گروه تجاوز می کند و برای همگنان اش نیز می فرستد، به طوری که می گوید اگر پائین بروم، سدها نفر را با خود زیر آب می برم، و برای این که نشان دهند برای تجاوز کردن به بچه‌های موالی کسی را زندان نمی برند، همین مرد متجاوز قرآن‌خوان را می برند مجلس تا برای شان سوره‌های محمدی تلاوت کند. آن جهود کشمیری، خمینی، آمد و گفت پول نفت شما را خورده اند، ما می آئیم و همه چیز را مجانی می کنیم. شاگردان مصدق در روزنامه‌ها نوشتند که ای خلق الله، خانه نخرید، چرا که خانه مجانی می شود. در این فیلم نمونه ای از مجانی شدن نفت و گاز را می بینیم.

کشور ما را خشک کرده اند، لیک ریشه شان را خشک می کنیم. امروز، آریائیان بیدار شده اند و شیشه‌ی عمر محمدیان به سر رسیده است، سرزمین مقدس و زیبای مان را پس خواهیم گرفت و داد و دادگری و تیمار درویشان را که اشو زرتشت فرمان داده است و ما هر روز در سرود یتا اهو در ذهن خویش یادآوری اش می کنیم، دست به دست هم خواهیم گسترد.