بازيابی ايرانشهری

همکاری جمهوری جهودی-اسلامی با اسرائیل در راستای تجزیه‌ی ایرانزمین

به نام آناهیتا، مادر آب‌های ایران تشنه لب

پس از بازگرفتن سکان حکومت کشور و آریائی کردن امور، کمیته‌های حقیقت‌یابی تشکیل داده و نقش اسرائیل، آمریکا، فرانسه و انگلیس را در توسعه‌ی ملیت سازی در ایران و منطقه بررسی خواهیم نمود. همچنین نقش چهار کشور یاد شده را در آوردن خمینی به ایران و دامن زدن به فتنه‌ی 57. در این امر هیچ شکی نیست، و ما این کار را خواهیم کرد. بی شک در نقش داشتن کشور جعلی ترکیه، – با بیش از 25 ملیون کرد ایرانی و بیش از سی ملیون علوی-، و پمپ بنزین‌های خلیج فارس نیز در این ماجرا تردیدی نیست، لیک این‌ها در سطحی نیستند که برای شان کمیته‌ی حقیقت یاب تشکیل دهیم، واکنش به کسان به گونه ای دیگر خواهد بود و مناسب حال شان.

لیک آن چه که مربوط به امروز می شود: جمهوری اسلامی، که پس از خود اسرائیل جهودی‌ترین جمهوری در جهان امروز است، – و در بعضی موارد از خود اسرائیل جهودی تر-، دست در دست و همراه با اسرائیل که دارد از بیرون جهت ملیت سازی و تجزیه‌ی کشور کوروش اقدام می کند، تمام تلاش خود را برای از بین بردن هویت آریائی به خرج داده است. روشنفکران فاسد مملکت نیز سد سال است که از شنیدن نام ایران و کوروش و داریوش تن شان کهیر زده و می زند. بر این پایه، هویت آریائی، که امروز لرزه بر اندام تمامی دشمنان داخل و خارج انداخته است، در یک منگنه‌ی تاریخی قرار داشته و دارد.

امروز، برای مهار کردن روح آریائی و به تعویق انداختن مرگ محتوم جهودیت سوم، یعنی اسلام، کسان رفته اند پای قانونی کردن تجزیه‌ی کشور، آن هم از طریق نهادی به نام مجلس. ایجاد یک فراکسیون ترکی، – ما در ایران موضوعی به نام قوم ترک نداریم اصولاً (مگر هر کس انگلیسی حرف می زند آمریکائی و انگلوساکسن ست؟)-، چیزی جز اقدام صریح ابراهیمیان حاکم بر کشور جهت تکه تکه کردن جغرافیای مقدس ایرانزمین نیست. خوابی که با خود به گور خواهند برد. در همان میدان ساعت آذربایجان، فرزندان بابک درفش کاویانی را به اهتزاز درخواهند آورد. می گوئید نه، صبر کنید می بینیم.

در این جا باید به آن درازگوشانی نیز که به اسم نماینده در آن مجلس نشسته اند و در برابر این اقدام بی سابقه که نتانیاهو نیز در خواب نمی توانست ببیند، سکوت اختیار کرده اند، یادآوری نمود که روی قجر را سفید کرده اید آقایان. شرم بر شمایان باد. حیف نان.

نکته‌ی دیگر نقش نیروهای امنیتی و ارتشی و سپاهی است و امری که باید بدانند: در نهایت، هر گونه تهدید علیه خاک ایرانزمین و تمامیت ارضی کشور، مستقیماً به حوزه‌ی تعریف شده‌ی وظایف شمایان باز می گردد. بازگذاشتن دست یک مشت مسلمان و جهود معلوم الحال برای انجام چنین اقداماتی، اشتراک در امر تجزیه‌ی کشوری است که شمایان جز خدمت جهت حفظ یکپارچگی آن و دفع دشمن، وظیفه‌ی دیگری ندارید. یا جلوی این خیانت آشکار را بگیرید یا دادگاه‌های نظامی آینده جایگاه شمایان خواهند بود.