بازيابی ايرانشهری

ساخت بمب اتمی آریایی اجتناب ناپذیر است

بمب‌های جهودی در حالی رو به ایران نشانه رفته اند که رهبر انقلاب اسلامی-جهودی در برابر فشار غرب جهودی و باند فراماسون‌های اصلاح طلب جهودی زه زد و اورانیوم‌ها را تحویل داد و نام این زه زدن را نیز کسان نرمش قهرمانانه نهادند. چه کس می خواهد جلوی پرتاب این موشک ها را بگیرد؟ شکی نیست: در صورت منهدم کردن ایران نه روسیه و نه چین، هرگز جز اعتراضی صوری گامی برنخواهند داشت. بر ارتشیان و نظامیان ایران است که بی توجه به یاوه‌های بیت رهبری و دیگر اجزای حکومت اهرمنی وقت بمب اتمی ایرانی را بسازند و آزمایش اتمی را به جا آورند. تنها با داشتن بمب اتمی است که می توان از هولوکاست ابراهیمی ای که برای آریائیان تدارک دیده اند پیشگیری نمود.