بازيابی ايرانشهری

منابع سی آی ای تأیید کرده اند که عربستان سعودی بمب اتم دارد

چه کس به آن‌ها داده است؟ آمریکا یا اسرائیل؟ یا هر دو؟ چه بسا فرانسه؟ انگلیس؟ یا همه با هم؟ فرزندان ابراهیم و فرزندان اسکندر هماره هوای یکدیگر را دارند. لیک در ایران نگونبخت شیعه زده و فرو رفته در گندنای دمکراسی و مدرنیسم، در ایران مکدونالدیزه شده‌ی انباشته از حسینیه و امام زاده‌های ریز و درشت عربی، نظام فاسد جهودی-اسلامی ای را بر سر کار نگه داشته اند که به جای ایستادگی و ساختن بمب، زه می زند و رهبر عرب اش نیز از سلاح اتمی به بهانه‌ی شرعی نبودن چشم‌پوشی می کند! خراسان را تبدیل به فاحشه خانه‌ی برادران عرب شان کردن، شرعی است، لیک ساختن بمب اتم که می تواند تمدن ما را از مرگ تمام عیار نجات دهد شرعی نیست! چنان که می بینیم فواید شرع محمد عربی یکی دو تا نیست.

به هر روی، چنان که هماره گفته ایم: بدون یک بمب اتمی زرتشتی آینده‌ی قوم واحد آریا در ایرانشهر آینده ای ناروشن و هماره در معرض خطر مرگ خواهد بود. تا زمانی که بمب زرتشتی ساخته نشده است، و تا آخوند، که نماینده‌ی جهود در ایران است در ایران باشد چنین بمبی ساخته نخواهد شد، یک پیمان امنیتی با چین و روسیه و قرار گرفتن در زیر چتر اتمی این دو کشور برای ما امری وجودی ست. آریائیان نیاز به بمب اتم دارند و برای آن باید شرّ آخوند را از سر ایرانزمین کم کرد. ما باید امنیت تمدنی خویش را بازیابیم.