بازيابی ايرانشهری

ادیان ابراهیمی به همراه دمکراسی‌ها دست به دست هم داده اند برای نابودی اروپا

در این مقاله کشیش اعظم آلمان گفته است: کسی که به برج کلیسا آری می گوید باید مناره‌ی مسجد را هم بپذیرد. به عبارت دیگر، اسلام متعلق به آلمان است. این سیاست روز اروپا است و آنگلا مرکل بطور سرسختانه آن را دنبال می کند. سرریز کردن ملیون ها مرد جوان مسلمان که روزانه به زنان آلمان تجاوز می کنند بخشی از این سیاست است. روشنفکران ایرانی، که همواره مدافعان اسلام بوده و هستند بیهوده نیست که می گویند ایران باید اروپائی شود: اروپائی شدن یعنی اسلامی شدن! جهان را معکوس کرده اند.

نجات ایرانشهر از جاده‌ی تیسفون می گذرد: بیرون راندن اسلام و روشنفکری از سرزمین مقدس مان. کشورمان به دست خود بگیریم و آزاد اش کنیم از چنگال اسلام و دمکراسی. دین زرتشت + سیاست کوروش، بازیابی ایرانشهری این است.