بازيابی ايرانشهری

فرانسه در حال انفجار است

فساد و خشونت دمکراتیک سراسر کشور را دربرگرفته است. این‌ها تصاویری ست که نه جمهوری اسلامی نشان می دهد تا ایرانیان فکر نکنند می شود مقاومت کرد، و نه من و تو و بی بی سی، تا ایرانیان پی نبرند که اروپا چه فاجعه ای است!

لیک واقعیت اروپا چیز دیگری ست: فساد دمکراسی‌ها و همزمان انتقال برنامه‌ریزی شده‌ی ملیون‌ها مسلمان به اروپا برای از بین بردن بافت ژنتیک اقوام آریائی اروپا. مسجد و کلیسا و کنیسه دست به دست هم داده اند: اسکندریسم ابراهیمی.