بازيابی ايرانشهری

همان اهریمن است الله… / مهدی اخوان ثالث

سیه کاران در میخانه ها بستند حافظ جان

خم و مینا و جام باده بشکستند حافظ جان

به مستان می انگور حدها می زنند آنان

که از کبر و غرور و مکر سرمستند، حافظ جان

خدا گویند و می گیرند جان و مال مردم را

خدا داند که بس نا مردم و پستند حافظ جان

خدا کی نان جان با شرط ایمان می دهد کس را

چرا اللهیان این را نه دانستند حافظ جان

خدا ما را از این الله اهریمن رها سازد

یقین اهریمن و الله همدستند حافظ جان

همان اهریمن است الله و در این شک نه دارم من

گواه ام ایزدی ایرانیان هستند حافظ جان

ببين شب ها چه تاریک است زیر پرچم الله

ببین مردم چه بدبخت و تهی دستند حافظ جان

سلامی کن به خیام آن ابرمرد از من مسکین

به گو پَستان در میخانه ها بستند حافظ جان