بازيابی ايرانشهری

نابودی اروپا توسط مهاجران مسلمان – نارضایتی مردم و درگیری با پلیس/5

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید.
سکوت رسانه های فارسی زبان سیستم جهانی در مورد رویدادهای غرب. در بیشتر شهرهای اروپا دو امر در حال رخ دادن است: گسترش بی مرز اسلام و پشتیبانی دولت های دمکراتیک غرب از آن، به علاوه‌ی پشتیبانی مسیحیت و یهودیت از نفوذ مسلمان‌ها در غرب؛ و دوم: نارضایتی هر روز بیشتر مردم که به زد و خوردهای روزانه با پلیس کشیده است. لیک بی بی سی و من و تو و صدای آمریکا و دیگر رسانه‌های اسکندریسم ابراهیمی غرب، کاملا سکوت می کنند و برای مردم ایران تصویری از غرب ارائه می دهند که گوئی بهشت برین است.