بازيابی ايرانشهری

حمله‌ی گروهی مسلمان‌ها به مردم بومی

حمایت دمکراسی‌ها از اسلام:
حمله‌ی گروهی مسلمان‌ها به مردم بومی. قابل توجه است که دولت‌های وقت اروپا از این تهاجم حمایت می کنند. کلیسا و دمکراسی دست در دست هم درهای اروپا را به روی مسلمان‌ها گشوده اند. بی بی سی فارسی سکوت می کند و تصویری رویایی از اروپا به دست می دهد، لیک واقعیت روشن است: اروپا تبدیل به محل جولان مسلمان‌ها شده است. برای نجات ایران باید در ایران دست به کار شد: خلاص شدن از دست اسلام و روشنفکرها یگانه راه حل ممکن است. دین زرتشت+سیاست کوروش: بازگشت به مدار تمدنی تیسپون. این، یعنی بازیابی ایرانشهری.