بازيابی ايرانشهری

حمله‌ی مسلمان‌ها به خبرنگاران در سوئد

حمله‌ی مسلمان‌ها به خبرنگاران در سوئد. پرچم سوئد را آتش می زنند. به زنان تجاوز می کنند. مردم را کتک می زنند و حکومت‌های دست نشانده‌ی اتحادیه‌ی اروپا ملیون ملیون آن‌ها را وارد اروپا می کنند. اسکندریسم ابراهیمی در حال تبدیل اروپا به اسلامستان است.