بازيابی ايرانشهری

خود زنی مذهبی مسلمانان در اروپا

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید.
می خواهید از اسلام فرار کنید و به اروپا بیائید؟ فکر می کنید اروپا آن سرزمین رویائی است که من و تو به شما ارائه می دهد؟ اشتباه می کنید. اینجا انگلیس است. سراسر غرب در حال غرق شدن در اسلام است. کشور خود را از شرّ اسلام و روشنفکر نجات دهید. دین زرتشت و سیاست کوروش، و در ایران مبارزه کردن، یگانه راه نجات ایران است.