بازيابی ايرانشهری

حمله‌ی مسلمان‌ها و چپ‌ها به یک خانواده‌ی فرانسوی

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید.
حمله‌ی مسلمان‌ها و چپ‌ها به یک خانواده‌ی فرانسوی.
مسلمان‌ها، به کمک دمکرات‌ها و پشتیبانی همه سویه‌ی کلیسا و ارگان‌های جهود سراسر اروپا را فتح کرده اند و اینک به مردم بومی حمله می کنند. روزی نیست که چندین دختر و زن آلمانی مورد تجاوز قرار نگیرند. به تصویری که رسانه های فارسی زبان خارج از اروپا ارائه می دهند، توجه نکنید. دروغ است. اروپا تبدیل به اسلامستان شده است. برای نجات ایران باید اسلام و روشنفکران را از ایران بیرون کرد و در خود کشور مبارزه نمود. دین زرتشت، سیاست کوروش.