بازيابی ايرانشهری

خیانت احزاب دمکراتیک آلمان به مردم آلمان

خیانت احزاب دمکراتیک آلمان به مردم آلمان:
پس از تجاوز گروهی سدها مسلمان به دختران آلمان در شب سال نو، که در نوع خود بی نظیر بود، در این ویدیو شهردار شهر کلن دارد توضیح می دهد که دختران و زنان آلمانی با طوری رفتار کنند که از این اتفاقات برای شان نیفتد! فراتر، او توضیح می دهد که به زودی از سوی شهرداری اوراقی ارائه می شود که در آنان ضوابط لباس پوشیدن و رفتار برای دختران آلمانی توضیح داده شده است، تا مسئله ساز نباشد! به جای توبیخ مسلمان‌ها، به زنان آلمانی توصیه می شود که سبب تحریک مردهای مسلمان نشوند! این‌ها داستان نیست، واقعیت آلمان و اروپا است. آن تصویری که بی بی سی و من و تو به شما می دهند، کاملا غلط است. اروپا تبدیل به اسلامستان شده است: با همکاری احزاب دمکرات، کلیساها، رسانه‌های تحت حمایت سیستم جهانی و ارگان‌های جهودی. ایران را باید از درون ایران نجات داد: خلاص شدن از اسلام و روشنفکران. بازگشت به دین زرتشت و سیاست کوروش. این راه بازیابی ایرانشهری است.