بازيابی ايرانشهری

تجاوز روزمره به زنان اروپایی

به بازیابی ایرانشهری بپیوندید.
تجاوز مسلمان‌ها به زنان اروپائی امری روزمره شده است. احزاب دمکرات آلمان به همراه کلیسا، در طرحی کلی و از خارج هدایت شده، تمام درها را به سوی مسلمان‌ها و آفریقائیان گشوده اند. از بین بردن فرهنگ و نژاد اروپائی (آریائی) تبدیل به سیاست رسمی اروپا شده است. برای نجات خود به اروپا نیائید. اروپا از دست رفته است. در ایران بمانید، کشور خود را از شرّ اسلام و روشنفکر نجات دهید. دین زرتشت و سیاست کوروش، یگانه راه و کم هزینه ترین راه برای نجات ایران و آینده‌ی فرزندان تان است. به راه بازیابی ایرانشهری بپیوندید.